Biuletyn informacji publicznej

Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.


Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza jest organem powoływanym przez walne zgromadzenie wspólników. Rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni rolę kontrolną oaz prowadzi nadzór na działalnością spółki. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Do kompetencji rady nadzorczej należy również powoływanie, odwoływanie, a także zawieszanie  członków zarządu, dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Skład Rady Nadzorczej ZOZ „Legionowo” Spółka z o.o.

Paweł Kalinowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Radosław Dec

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Stanisław Prykowski

Sekretarz Rady Nadzorczej